1 Piksel - sklep internetowy
×
 x 

Twój koszyk jest pusty
Koszyk - Twój koszyk jest pusty
Twoja reklama

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.1-piksel.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.1-piksel.pl jest:
Firma 1 Piksel Krystian Finka
ul. 12 Marca 151, 84-200 Wejherowo
NIP: 5882271636, REGON: 365184342

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
1. Pod numerem telefonicznym +48 508 955 953 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@1-piksel.pl

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.1-piksel.pl;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.1-piksel.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 1 Piksel Krystian Finka, 84-200 Wejherowo
ul. 12 Marca 151, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
8. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.1-piksel.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Warunkiem złożenia Zamówienie w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych m.in. dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 1 Piksel Krystian Finka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.1-piksel.pl
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w punkcie V Regulaminu dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
9. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Rejestracja oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest rejestracja (utworzenie ) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania się na konto klienta).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego www.sklep.1-piksel.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
5. 1 Piksel Krystian Finka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.1-piksel.pl, dokonać wyboru towaru - odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku „Kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów objętych zamówieniem
6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji.

V. Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Realizujemy wysyłki również zagranicę po uprzednim kontakcie.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
Transport kurierem.
odbiór osobisty w siedzibie firmy: 1 Piksel Krystian Finka, 84-200 Wejherowo
ul. 12 Marca 151
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności (dot. przedpłaty na konto). W innych przypadkach klient jest informowany o wydłużeniu dostawy.

VI. Metody płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
płatność w systemie Przelewy24, przelew tradycyjny

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
74 1050 1764 1000 0092 3028 4177 ING BANK,
1 Piksel Krystian Finka
ul. 12 Marca 151,
84-200 Wejherowo

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą na adres 1 Piksel Krystian Finka, ul. 12 Marca 151 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@1-piksel.pl).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na poniższy adres:
1 Piksel Krystian Finka, ul. 12 Marca 151, 84-200 Wejherowo.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostawy ( nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy). Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient ponosi koszty dostawy.
10. Sprzedawca może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru.
11. Zwrotu płatności dokonujemy na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
12. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczna lub prawną.
3. Firma 1 Piksel Krystian Finka nie jest producentem Towarów.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
5. Reklamowane Towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: 1 Piksel Krystian Finka, ul. 12 Marca 151, 84-200 Wejherowo.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to było niemożliwe w tym okresie do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
8. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub za pomocą poczty.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma 1 Piksel Krystian Finka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 1 Piksel Krystian Finka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 151 mailowo pod adres sklep@1-piksel.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Firma 1 Piksel Krystian Finka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1 Piksel Krystian Finka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1 Piksel Krystian Finka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 1 Piksel Krystian Finka.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zmiany regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Nowość

Tanie reklamowanie!

Do końca roku za 50% ceny reklamuj się na naszym sklepie internetowym!
Formy reklamy to e-banery pionowe i poziome.

Skontaktuj się:

reklama@1-piksel.pl

Zniżki o VAT!

Współpracujemy z agencjami reklamowymi, PR, drukarniami i wieloma firmami.

Skontaktuj się:

partnerstwo@1-piksel.pl

SKLEP

MOJE KONTO

ZAKUPY

KONTAKT

1 Piksel Krystian Finka
ul. 12 Marca 151
84-200 Wejherowo

+48 508 955 953
sklep@1-piksel.pl

Media